ข่าวใหม่ :

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง โควิด-19

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

พญ.อรรัตน์ จันทร์เพ็ญ
พญ.อรรัตน์ จันทร์เพ็ญ

ปฏิทิน นพ.สสจ.

Image

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติทางด้านสุขภาพได้

2. มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้
และพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. มีการบริหารจัดการงานสาธารณสุขแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะ

4. ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการจัดการและ
ดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

5. มีระบบบริการสุขภาพที่พึงประสงค์ได้มาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน


ปณิธานของเรา

วิสัยทัศน์

องค์กรสาธารณสุขก้าวหน้า บูรณาการภาคี ชาวปราจีนบุรีมีสุข

พันธกิจ
ค่านิยม
เป้าประสงค์

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

นพ.สิริเกียรติ เตชะมนูญ
นพ.สิริเกียรติ เตชะมนูญนายแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกัน
นายวุฒิกร พัฒนโสภณ
นายวุฒิกร พัฒนโสภณนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ด้านส่งเสริมพัฒนา
นายทนงค์ ดวงมุกพะเนาว์
นายทนงค์ ดวงมุกพะเนาว์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ด้านบริหารงานสาธารณสุข
ภกญ.ธนัญชนก ฉ่ำเย็นอุรา
ภกญ.ธนัญชนก ฉ่ำเย็นอุราเภสัชกรชำนาญการพิเศษ

สถิติสุขภาพชาวปราจีนบุรี

0
ประชาการ
0
อสม.
0
เบาหวานรายใหม่
0
ความดันโลหิตสูงรายใหม่

ระบบสารสนเทศ

HDC Service

HDC Service

ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ระดับกระทรวง
HDC Prachinburi

HDC Prachinburi

ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ระดับจังหวัด
Smart Office

Smart Office

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
workD

workD

ระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์
สมัครใช้บริการ
ระบบจองห้องประชุม

ระบบจองห้องประชุม

ปฏิทินกิจกรรม

e-Conference

e-Conference

การประชุมทางไกล
GFMIS

GFMIS

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
Thai Government Procurement

Thai Government Procurement

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

สาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรี
สาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี
สาธารณสุขอำเภอนาดี
สาธารณะสุขอำเภอบ้านสร้าง
สาธารณะสุขอำเภอประจันตคาม
สาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ
สาธารณะสุขอำเภอศรีมโหสถ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปราจีนบุรี

หน่วยงานภายนอก

กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์
กรมอนามัย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสุขภาพจิต
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สถิติผู้เข้าชม

8281431
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
3895
8152
24468
164679
373989
8281431

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคติดต่อ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตฯ
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ทันตสาธารณสุข
นิติการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารทั่วไป

และหน่วยงานภายใน

ประกันสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอานามัย
สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ
สหกรณ์ออมทรัพย์

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

037 211 626

037 211 124

104 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
  (เลขเสียภาษี 0994000261438)