TODAY'S NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรี

นายไกรสร มิ่งไทยสงค์
นายไกรสร มิ่งไทยสงค์ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรี
โทร 037-214582 / 065-7170024
MOPH

M : Mastery  เป็นนายตนเอง หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
O : Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P : People centered ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
H : Humility อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ปณิธาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นหน่วยบริหารและบริการมาตรฐาน
บูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตเมืองปราจีนบุรี

สาธารณสุขตำบล

สาธารณสุขตำบลโซนเหนือ

สาธารณสุขตำบลโซนเหนือ

นางนันทพร ปิ่นทอง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบล
เนินหอม ดงขี้เหล็ก 
โคกไม้ลาย ไม้เค็ด

สาธารณสุขตำบลโซนกลาง

สาธารณสุขตำบลโซนกลาง

นางสุวิรัตน์ ใจดี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
รับผิดชอบตำบล
บ้านพระ ดงพระราม
โนนห้อม หน้าเมือง
สาธารณสุขตำบลโซนใต้

สาธารณสุขตำบลโซนใต้

นายวุฒิพันธ์ แสงสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบล
บางเดชะ รอบเมือง
ท่างาม บางบริบูรณ์ วัดโบสถ์

อสม.ดีเด่น อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2566

เชิดชูเกียรติรับประกาศ อสม.ดีเด่น ระดับอำเภอ/จังหวัด/เขต

อสม.ดีเด่นระดับเขต
1.นางจำเรียง ปราบภัย            สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

2.นางโสภาวรรณ พรมประเสริฐ  สาขาการส่งเสริมสุขภาพ

อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
นางสาวรัชนก ครั่งฝา              สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ
1. นางวิน ทับศรี                           สาขาสุขภาพจิตชุมชน
2. นางบุญเรือง วงศ์เลิศ           สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
3. นางลัดดา สุดประเสริฐ          สาขาการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

สถิติสุขภาพประชาชนอำเภอเมืองปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2566

0
ประชากร
0
อสม.
0
เบาหวานรายใหม่
0
ความดันโลหิตสูงรายใหม่

ข่าวกิจกรรม

ระบบสารสนเทศ

HDC Service
HDC ปราจีนบุรี
eSarabun
สลิปเงินเดือนออนไลน์
ตรวจสิทธิ์การรักษาพยาบาล
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
บสต.
สมาร์ท อสม.
ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
MOPH IDP
หมอพร้อม Digital ID

คู่มือการดำเนินงาน

MOPH

M : Mastery  เป็นนายตนเอง หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
O : Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P : People centered ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
H : Humility อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ติดต่อเรา

e - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 037-214-582

ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000