การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ของจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1
2

OIT 2 ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร

3

OIT 3 อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

4

OIT 4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนการดำเนินงาน

5

OIT 5 ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

การติดต่อ

6

OIT 6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย/ระเบียบ

7

OIT 7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

10

OIT 10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

11

OIT 11 แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

แผนการดำเนินงาน

12

OIT 12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

13

OIT 13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงาน

16

OIT 16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

HDC Prachinburi

17

OIT 17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

18

OIT 18 E-Service

SKYNET

19

OIT 19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

20

OIT 20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21

OIT 21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

22

OIT 22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

25

OIT 24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

25

OIT 25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาบุคลากร

การคัดเลือกบุคลากร

26

OIT 26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

28

OIT 28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์

29

OIT 29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

30

OIT 30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

31

OIT 31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

32

OIT 32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

33

OIT 33 การรายงานผลนโยบาย No Gift Policy

33

OIT 34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

35

OIT 35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

37

OIT 37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

38

OIT 38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

39

OIT 39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

40

OIT 40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

41

OIT 41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

42

OIT 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43

OIT 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สถิติผู้เข้าชม

8433162
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
3697
8439
24363
80613
235797
8433162

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคติดต่อ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตฯ
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ทันตสาธารณสุข
นิติการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารทั่วไป

และหน่วยงานภายใน

ประกันสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอานามัย
สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ
สหกรณ์ออมทรัพย์

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

037 211 626

037 211 124

104 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
  (เลขเสียภาษี 0994000261438)