ข่าวประชาสัมพันธ์

Image
Image
Image
Image
Image
Image
ข่าวล่าสุด:

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์

นายสุรพล   มั่นคง

สารจากประธาน

     ภารกิจที่ท่านผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปราจีนบุรี จำกัด ได้มอบหมายให้กระผมมารับใช้ท่านในหน้าที่ประธานกรรมการดำเนินการ ในความรู้สึกที่ได้รับยังคงอบอุ่นและซาบซึ้งใจซึ่งจักต้องจดจำไว้ตลอดไป

     ท่านสมาชิกที่รักและเคารพทุกท่านครับ กระผมได้ยึดมั่นในความสุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อมมิเคยได้รับประโยชน์ใดๆ แก่ตนเองและคนข้างเคียง ได้ดำเนินการบริหารโดยยึดหลักประโยขน์ของสหกรณ์ ซึ่งจะแผ่ไพศาลให้กับสมาชิกโดยทั่วถึงและขอใช้ประสบการณ์ทั้งชีวิตอุทิศเพื่อเพื่อนสาธารณสุขและท่านสมาชิกที่เคยให้กำลังใจสนับสนุนกระผมมาโดยตลอด กระผมยังจะยึดมั่นในความดีงามและดำรงตำแหน่งด้วยความสุขจากใจจริงเพราะได้กระทำหน้าที่อย่างมีสติและก่อประโยชน์ให้กับท่านแล้ว

    ท้ายนี้ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกป้องอภิบาลท่านทั้งหลายครอบครัวให้มีความรัก ความเจริญ มีสิ่งดีงามทุกๆ ด้านในชีวิตชองท่านตลอดไป

ปณิธานของเรา

คำขวัญ

“ ด้วยความซื่อสัตย์   สุจริต   โปร่งใส   มีคุณภาพ   คู่คุณธรรม ”

เป้าหมาย
วิสัยทัศน์

ฐานะการเงิน

ทุน 608,356,319.18 ฿

หนี้สิน 
136,448,628.19 ฿

ทุน 603,005,918.06 ฿

สมาชิก 
 1,571 คน

Smart4M with Moral

Smart Member

Smart Member

Smart Manage

Smart Manage

Smart Monitor

Smart Monitor

Image