ข่าวล่าสุด:

ข่าวประชาสัมพันธ์

Image
Image
Image
S__6782982.jpg
Image
Image

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์

นายบุญยืน  นวลจันทร์
นายบุญยืน  นวลจันทร์

สารจากประธาน

     ภารกิจที่ท่านผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปราจีนบุรี จำกัด ได้มอบหมายให้กระผมมารับใช้ท่านในหน้าที่ประธานกรรมการดำเนินการ ในความรู้สึกที่ได้รับยังคงอบอุ่นและซาบซึ้งใจซึ่งจักต้องจดจำไว้ตลอดไป

     ท่านสมาชิกที่รักและเคารพทุกท่านครับ กระผมได้ยึดมั่นในความสุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อมมิเคยได้รับประโยชน์ใดๆ แก่ตนเองและคนข้างเคียง ได้ดำเนินการบริหารโดยยึดหลักประโยขน์ของสหกรณ์ ซึ่งจะแผ่ไพศาลให้กับสมาชิกโดยทั่วถึงและขอใช้ประสบการณ์ทั้งชีวิตอุทิศเพื่อเพื่อนสาธารณสุขและท่านสมาชิกที่เคยให้กำลังใจสนับสนุนกระผมมาโดยตลอด กระผมยังจะยึดมั่นในความดีงามและดำรงตำแหน่งด้วยความสุขจากใจจริงเพราะได้กระทำหน้าที่อย่างมีสติและก่อประโยชน์ให้กับท่านแล้ว

    ท้ายนี้ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกป้องอภิบาลท่านทั้งหลายครอบครัวให้มีความรัก ความเจริญ มีสิ่งดีงามทุกๆ ด้านในชีวิตชองท่านตลอดไป

ปณิธานของเรา

คำขวัญ

“ ด้วยความซื่อสัตย์   สุจริต   โปร่งใส   มีคุณภาพ   คู่คุณธรรม ”

เป้าหมาย
วิสัยทัศน์

ฐานะการเงิน
ณ 30 เมษายน 2567

สินทรัพย์
842,658,555.94฿

หนี้สิน 
171,301,089.73 ฿

ทุน 
671,357,466.21 ฿

สมาชิก 
 1,558 คน

Smart4M with Moral

Smart Member

Smart Member

Smart Manage

Smart Manage

Smart Monitor

Smart Monitor

Image