งานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) (1-10)

แถบสีเหลือง เป็น ตัวชี้วัดในนโยบายเร่งรัด

1. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
ตัวชี้วัด 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน (MMR) 
ตัวชี้วัด 2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย
ตัวชี้วัด 3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
ตัวชี้วัด 4. เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100
ตัวชี้วัด 5. ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
ตัวชี้วัด 6. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
ตัวชี้วัด 7  ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan
ตัวชี้วัด 8  ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
ตัวชี้วัด 9  ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
               (Long Term Care)ในชุมชนผ่านเกณฑ์
2. โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร
ตัวชี้วัด 10 จำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย
แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พ.ช.อ.) (11)
แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ (12-17)

แถบสีเหลือง เป็น ตัวชี้วัดในนโยบายเร่งรัด

โครงการ 4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วัด 12 ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของ
                 หน่วยงานระดับจังหวัด
โครงการ 5. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตัวชี้วัด 13 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
                 และ/หรือความดันโลหิตสูง
ตัวชี้วัด 14 ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทาง
                 การเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                 ในระดับส่วนกลาง และภูมิภาค   อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง
ตัวชี้วัด 15 ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส
                สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต)
                โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ
                (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการทำงาน)
ตัวชี้วัด 16 ร้อยละของจังหวัดมีการจัดทำฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
                (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP)
                ด้านเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต
                จากสารเคมีทางการเกษตร    (รหัสโรค T60)
โครงการ 6. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัด 17 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้
                มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (8-9)

แถบสีเหลือง เป็น ตัวชี้วัดในนโยบายเร่งรัด

โครงการที่ 8 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
ตัวชี้วัด 20) ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
                  ที่เปิดดำเนินการในพื้นที่
ตัวชี้วัด 21) ร้อยละของประชาชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท.
                  มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและ
                  คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว
โครงการที่ 9.โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคน
ด้านสุขภาพ และ อสม.
ตัวชี้วัด 22) ร้อยละของผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายที่ไดรับการ้ดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้าน
                  มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ตัวชี้วัด 23) จำนวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจำบ้าน
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

สถิติผู้เข้าชม

8060239
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
500
8813
20172
317476
477960
8060239

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคติดต่อ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตฯ
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ทันตสาธารณสุข
นิติการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารทั่วไป

และหน่วยงานภายใน

ประกันสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอานามัย
สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ
สหกรณ์ออมทรัพย์

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

037 211 626

037 211 124

104 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
  (เลขเสียภาษี 0994000261438)