ตรวจแนะนำการขอขึ้นทะเบียนร้านนวด

ตรวจแนะนำการขอขึ้นทะเบียนร้านนวด

ตรวจแนะนำร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

ตรวจแนะนำร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

ตรวจแนะนำโรงผลิตน้ำบริโภคในภาชนะปิดสนิท

ตรวจแนะนำโรงผลิตน้ำบริโภคในภาชนะปิดสนิท

พชอ.นำโดยนายอำเภอนาดี มอบถุงยังชีพ

พชอ.นำโดยนายอำเภอนาดี มอบถุงยังชีพ

ระบบสารสนเทศ

HDC Service

HDC Service

ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ระดับกระทรวง

HDC Prachinburi

HDC Prachinburi

ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ระดับจังหวัด
eSarabun

eSarabun

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
E-mail

E-mail

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
สมัครใช้บริการ
ระบบจองห้องประชุม

ระบบจองห้องประชุม

ปฏิทินกิจกรรม
e-Conference

e-Conference

การประชุมทางไกล
GFMIS

GFMIS

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
Thai Government Procurement

Thai Government Procurement

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สาธารณสุขอำเภอนาดี

นายนิสิต  ศรีพุ่ม
นายนิสิต ศรีพุ่มโทร. 089 832 4537
คำขวัญอำเภอนาดี
หินเพิงล่องแก่ง
นาดีแหล่งอุทยาน

ป่าลานทะเลหมอก
ลานไม้ดอกเขาทุ่ง

ตะวันรุ่งเขื่อนนฤบดินทร
หัตถกรรมศิลป์วัดล้านหอย


วิสัยทัศน์ 

สถานพยาบาลคุณภาพ
ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง
ประชาชนสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

ปณิธารของเรา

วิสัยทัศน์
องค์กรสาธารณสุขก้าวหน้าบูรณาการภาคี ชาวนาดีมีสุข

MOPH

M : Mastery  เป็นนายตนเอง หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
O : Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P : People centered ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
H : Humility อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ติดต่อเรา

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 037289078