การขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (International Vaccination Certificate)

วัคซีนพาสปอร์ต

เอกสารที่ต้องยื่น

1. บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย หรือใบรับรองจากแอปพลิเคชันหมอพร้อม หรือใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันได้ว่าบุคคลนั้น ได้รับวัคซีน ป้องกันโรคโควิด 19 ครบถ้วนแล้ว
4. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือฯ จำนวนเงิน 50 บาท


หนังสือมอบอำนาจ   ดาวน์โหลด: TH      ENG

กรณีมอบอำนาจดำเนินการแทน เตรียมเอกสารเพิ่มเติ่มดังนี้
1. หนังสือมอบอำนาจ (พิมพ์จากหน้าเว็ป)
2. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องพิมพ์  

สถิติผู้เข้าชม

7348144
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
14711
18066
32777
83341
1505194
7348144

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคติดต่อ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตฯ
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ทันตสาธารณสุข
นิติการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารทั่วไป

และหน่วยงานภายใน

ประกันสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอานามัย
สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ
สหกรณ์ออมทรัพย์

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

037 211 626

037 211 124

104 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
  (เลขเสียภาษี 0994000261438)