การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
MOPH Integrity and Transparency Assessment 2024

1

MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT1-1.1 บันทึกข้อความ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2567

MOIT1-1.2 ประกาศ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2567

MOIT1-1.3 วิธีการและขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสจ.ปราจีนบุรี

MOIT1-1.4 ขอเผยแพร่ ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2567

MOIT1-2.1 บันทึกข้อความ รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT1-2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT1-2.3 ขอเผยแพร่ รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

MOIT2-

3

MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT3 - รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566

4

MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

MOIT4-แผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567

---

MOIT4 1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ

MOIT4 1.2 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2566

MOIT4 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (พย.65)

MOIT4 1.4 คำสั่งที่ 53 /2563 มอบหมายปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

MOIT4 1.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

MOIT4 2.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ

MOIT4 2.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

รายงานผลการดำเนินการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2565

รายงานผลการดำเนินการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565

MOIT4 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่

MOIT4 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

MOIT4 3.2 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สธ 0217 ว 3001 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560

MOIT4 3.2 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

MOIT4 3.2  การเผยแพร่หลักฐานเกี่ยวกับการป้องกันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอสัญญา

MOIT4 3.3-รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติประกาศขึ้นเว็บไซต์ เดือนมีนาคม 2566

MOIT4-4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 3)

5

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

MOIT5 การเผยแพร่ข้อมูลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ รายเดือน ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2566

7

MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

MOIT7-1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในจังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 - ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

MOIT7-2 แบบฟอร์มเผยแพร่

MOIT7-3 บันทึกข้อความลงนามประกาศ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ

MOIT7-4 ประกาศ อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

8

MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

MOIT8-1-รายงานผลการอนุมัติจัดอบรมดำเนินการจัดการอบรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง พัฒนาให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT8-2-รายงานผลการดำเนินการจัดการอบรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง พัฒนาให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT8-3-ขออนุมัติจัดอบรม การดำเนินการจัดการอบรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง พัฒนาให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT8-4โครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมฯ

MOIT8-5-รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมฯ

MOIT8-6-ภาพกิจกรรมการอบรมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมฯ

MOIT8-7 จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 3 และ 4

MOIT8-8 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนุบรี

10

MOIT 10 หน่วยงานมีสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

MOIT10-รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงปม.พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ตค.66-มีค67)

11

MOIT 11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

(2567)
13

MOIT 13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

MOIT13- การดำเนินงานตามเกณฑ์จริยธรรมของการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

14

MOIT 14 หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงานที่ถูกต้อง

MOIT14-1-ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน (แบบฟอร์มการยืมพัสดุ)

15

MOIT 15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

MOIT15-1-แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สสจ.ปจ. ปี งปม.พ.ศ.2567

MOIT15-2-บันทึกข้อความฯ

MOIT 15-3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567
16

MOIT 16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

MOIT 16 -รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ตค.66-มีค67)

MOIT16-1-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สสจ.ปจ. ปีงปม.พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ตค.66-มีค67)

18

MOIT 18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

MOIT18-มาตรการป้องกันการรับสินบน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนุบรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

19

MOIT 19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

MOIT 19 -รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบที่ 6 เดือน)

MOIT 19-2-รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบที่ 6 เดือน)

20

MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565

MOIT20- รายงานผลการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ปีงปม.พ.ศ.2567

22

MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

MOIT22-1-คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

MOIT22-2-บันทึกข้อความฯ 2567

สถิติผู้เข้าชม

8432565
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
3100
8439
23766
80016
235797
8432565

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคติดต่อ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตฯ
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ทันตสาธารณสุข
นิติการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารทั่วไป

และหน่วยงานภายใน

ประกันสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอานามัย
สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ
สหกรณ์ออมทรัพย์

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

037 211 626

037 211 124

104 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
  (เลขเสียภาษี 0994000261438)