วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ทีม CDCU อำเภอบ้านสร้าง ออกปฏิบัติการเชิงรุก ตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ทีม CDCU อำเภอบ้านสร้าง ออกปฏิบัติการเชิงรุก ตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธีการตรวจ RT-PCR และ Rapid Antigen Test ณ เทศบาลตำบลบ้านสร้าง จำนวน 48 รายโรงเรียนวัดมูลเหล็ก(คุณครู)จำนวน 5 ราย ,วัดคลองเฆ่(พระภิกษุ) จำนวน 7 รูป และ พ่อค้า,แม่ค้า ตลาดนัดตาพงษ์ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี จำนวน 84 ราย รวมทั้งสิ้น 144 ราย

28 ต.ค.64 #ทีมCDCUอำเภอบ้านสร้าง ออกคัดกรองเชิงรุก ตรวจหาเชื้อ COVID-19

28 ต.ค.64 #ทีมCDCUอำเภอบ้านสร้าง ออกคัดกรองเชิงรุก ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยการตรวจแบบ Rapid Antigen Test ให้กับพระภิกษุ ณ วัดบางปลาร้า และ วังขอน ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี รวมทั้งสิ้น 14 รูป **ผลการตรวจ Negative**

1 มิ.ย.64 #ทีมCDCUอำเภอบ้านสร้างอำเภอกบินทร์บุรีอำเภอศรีมโหสถ ออกปฏิบัติการเชิงรุก ตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19


1 มิ.ย.64 #ทีมCDCUอำเภอบ้านสร้างอำเภอกบินทร์บุรีอำเภอศรีมโหสถ ออกปฏิบัติการเชิงรุก ตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ในกลุ่มเสี่ยง ณ บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรมจำกัด         ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จำนวน 1,287 ราย และที่ บ้านบางกระดาน ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จำนวน 16 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,303 ราย
ขอบคุณท่านนายแพทย์ โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี และคณะ ทีม CDCU อ.กบินทร์บุรี ทีม CDCU อ.ศรีมโหสถ
เจ้าหน้าที่บริษัท ทีซีฟาร์มาชติคอลอุตสาหกรรมจำกัด และทีมเครือข่ายสาธารณสุขออำเภอบ้านสร้าง ทุกท่าน เราคือทีมเดียวกัน จะสู้เพื่อชนะโรคโควิด-19 ไปด้วยกัน

2 มิ.ย.64 #ทีมCDCUอำเภอบ้านสร้างทีมCDCUอำเภอกบินทร์บุรีทีมCDCUอำเภอศรีมโหสถ ออกปฏิบัติการเชิงรุก (Sentinel Surveillance)

2 มิ.ย.64 #ทีมCDCUอำเภอบ้านสร้างทีมCDCUอำเภอกบินทร์บุรีทีมCDCUอำเภอศรีมโหสถ ออกปฏิบัติการเชิงรุก (Sentinel Surveillance)

ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ณ บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรมจำกัด ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี จำนวน 734 ราย#ไม่พบเชื้อ

31 พ.ค.64 #ทีมCDCUเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านสร้าง ออกปฏิบัติการเชิงรุก (Active Case Finding)

31 พ.ค.64 #ทีมCDCUเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านสร้าง ออกปฏิบัติการเชิงรุก (Active Case Finding) ตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ในกลุ่มเสี่ยง โดย ภาคเช้า ณ บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิก เปเปอร์ จำกัด ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จำนวน 50 ราย และ ภาคบ่าย ณ บริษัท ทีซีฟาร์มาชติคอลอุตสาหกรรมจำกัด ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จำนวน 250 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 300 ราย

MOPH

M : Mastery  เป็นนายตนเอง หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
O : Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P : People centered ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
H : Humility อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร 037271237

แฟกซ์ 037271237

ที่อยู่ สสอ.บ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150