31 พ.ค.64 #ทีมCDCUเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านสร้าง ออกปฏิบัติการเชิงรุก (Active Case Finding)

31 พ.ค.64 #ทีมCDCUเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านสร้าง ออกปฏิบัติการเชิงรุก (Active Case Finding) ตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ในกลุ่มเสี่ยง โดย ภาคเช้า ณ บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิก เปเปอร์ จำกัด ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จำนวน 50 ราย และ ภาคบ่าย ณ บริษัท ทีซีฟาร์มาชติคอลอุตสาหกรรมจำกัด ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จำนวน 250 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 300 ราย


พิมพ์