28 พ.ค.64 เวลา 13.00 - 17 .00 น. ทีมCDCUเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านสร้าง ออกปฏิบัติการเชิงรุก (Active Case Finding)

28 พ.ค.64 เวลา 13.00 - 17 .00 น.
#ทีมCDCUเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านสร้าง ออกปฏิบัติการเชิงรุก (Active Case Finding) ตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ในกลุ่มเสี่ยงสูง / กลุ่มเสี่ยง ณ บริษัท ทีซีฟาร์มาชติคอลอุตสาหกรรมจำกัด ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จำนวน 149 ราย และที่ บ่อดินโชคผ่องใส ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จำนวน 62 ราย และที่ รพ.บ้านสร้าง จำนวน 3 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 214 ราย

ทีม CDCU อำเภอบ้านสร้าง ออกเชิงรุก หาเชื้อ COVID-19

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ทีม CDCU อำเภอบ้านสร้าง ออกเชิงรุก หาเชื้อ COVID-19 ได้ออกปฏิบัติการคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

MOPH

M : Mastery  เป็นนายตนเอง หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
O : Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P : People centered ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
H : Humility อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร 037271237

แฟกซ์ 037271237

ที่อยู่ สสอ.บ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150