การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
MOPH Integrity and Transparency Assessment 2024

2

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

MOIT2.67 ข้อ1(1.3)โครงสร้างของหน่วยงาน

MOIT2.67 ข้อ1(1.4)หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมาย

MOIT2.67 ข้อ1(1.7)ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

MOIT2.67 ข้อ3 พ_ร_บ_ มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

MOIT2.67 ข้อ4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน2564

MOIT2.67 ข้อ5 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ-สป

MOIT2.67 ข้อ6 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม

MOIT2.67 ข้อ7 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

MOIT2.67 ข้อ8-9 แผนงานโครงการเครือยข่ายบ้านสร้าง

MOIT2.67 ข้อ10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

MOIT2.67 ข้อ12 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน

MOIT2.67 ข้อ13 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน

MOIT2.67 ข้อ15 คู่มือขั้นตอนการให้บริการของ สสอ.บ้านสร้าง

MOIT2.67 ข้อ16-17 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

MOIT2.67 ข้อ18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2566

MOIT2.67 ข้อ18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

MOIT2.67 ข้อ18.3 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

MOIT2.67 ข้อ18(18.4)แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

MOIT2.67 ข้อ18(18.4.1)ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจ

MOIT2.67 ข้อ14 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

3

MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

7

MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

MOIT7.67 ข้อ1 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามในประกาศ

MOIT7.67 ข้อ2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน

MOIT7.67 ข้อ3 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน

MOIT7.67 ข้อ4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

8

MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

10

MOIT 10 หน่วยงานมีสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

MOIT10.67 ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

MOIT10 ข้อ2.1 สรุปเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ปี 67

MOIT10 ข้อ2.2 สรุปเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ปี 67

MOIT10.67 ข้อ3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

11

MOIT 11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

13

MOIT 13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

MOIT13.67 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม

MOIT13.67 ข้อ2 รายงานการประเมินฯจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

MOIT13.67 ข้อ3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

14

MOIT 14 หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงานที่ถูกต้อง

MOIT14.67 ข้อ1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อตกลง

MOIT14.67 ข้อ2 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติงาน

MOIT14.67 ข้อ3 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติงาน

MOIT14.67 ข้อ4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติงาน

MOIT14.67 ข้อ5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

 

16

MOIT 16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

MOIT16.67 ข้อ1.1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผลการดำเนินงาน

MOIT16.67 ข้อ1.2 รายงานผลการดำเนินงานแผนปราบปราม

MOIT16.67 ข้อ1.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

MOIT16.67 ข้อ2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชา

MOIT16.67 ข้อ2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

MOIT16.67 ข้อ2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

19

MOIT 19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

MOIT19.67 ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานการเรี่ยไรและการรับของขวัญ

MOIT19.67 ข้อ2.1 MSRSเรี่ยไร1

MOIT19.67 ข้อ2.2 MSRSเรี่ยไร2

MOIT19.67 ข้อ2.3 MSRSของขวัญไม่เกิน3000บาท

MOIT19.67 ข้อ2.4 MSRSของขวัญเกิน3000บาท

MOIT19.67 ข้อ3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

20

MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565

22

MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

MOIT22.67 ข้อ1 บันทึกข้อความคู่มือแนวปฏิบัติ

MOIT22.67 ข้อ2 ประกาศเรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา

MOIT22.67 ข้อ3 บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติงาน