ประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ebidding

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรีเอกสารมีดังนี้

1. แบบภาคผนวก รพ.สต.

2. แบบสรุปราคากลาง ขนาด 5 กิโลวัตต์

3. แบบสรุปราคากลาง ขนาด 7.5 กิโลวัตต์

4. แบบสรุปราคากลาง ขนาด 10 กิโลวัตต์

5. แบบสรุปราคากลางไฟล์เปล่า ขนาด 5 กิโลวัตต์

6. แบบสรุปราคากลางไฟล์เปล่า ขนาด 7.5 กิโลวัตต์

7. แบบสรุปราคากลางไฟล์เปล่า ขนาด 10 กิโลวัตต์

8. ขอบเขตงาน TOR

9. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการ ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

10. ร่างเอกสารประกวดราคา

11. ร่างประกาศจังหวัดปราจีนบุรี