ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565

 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565

► หนังสือส่งประกาศฯ ถึงคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หนังสือถึงหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาลงนามในหนังสือถึงคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอนุญาตให้นำหนังสือดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

• หนังสือส่งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถึงคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หนังสือถึงนายรุ่งเรือง กิจผาติ นายสรรเสริญ นามพรหม นางสาวสุดคนึง ฤทธิ์ฤาชัย และนายธงชัย กีรติหัตถยากร

หนังสือถึงนายวินัย วิริยกิจจา ศาสตราจารย์พิเศษไพจิตร ปวะบุตร และพลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์

► สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) คณะกรรมการฯ

หนังสือถึงหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาลงนามในหนังสือที่เกี่ยวข้อง และอนุญาตให้นำสื่ออินโฟกราฟิกฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

• หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่ออินโฟกราฟิกฯ ถึงหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หนังสือถึงผู้อำนวยการกอง / ผู้อำนวยการสำนัก / หัวหน้าสำนัก / ผู้อำนวยการศูนย์ / หัวหน้าศูนย์ / ผู้อำนวยการกลุ่ม / หัวหน้ากลุ่มในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 / นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง

 หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศ

♦ หนังสือถึงผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

• สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) คณะกรรมการฯ

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

► สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) คณะกรรมการฯ

• สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) คณะกรรมการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

• สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) คณะกรรมการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

► สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) คณะกรรมการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562


พิมพ์  

สถิติผู้เข้าชม

8675678
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
5025
9612
47689
114439
208690
8675678

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคติดต่อ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตฯ
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ทันตสาธารณสุข
นิติการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารทั่วไป

และหน่วยงานภายใน

ประกันสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอานามัย
สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ
สหกรณ์ออมทรัพย์

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

037 211 626

037 211 124

104 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
  (เลขเสียภาษี 0994000261438)