สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดี

รายละเอียดการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุข

อำเภอนาดี

ที่ตั้ง

631 หมู่ 3 ตำบลนาดี  อำเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรี  25220

เบอร์โทรติดต่อ

0 3728 9078

Visiting Urbanus soon? Check our Travel Packages here to get the best price!

ติดต่อเรา

ขอบคุณที่ส่งข้อมูลติดต่อเรา

Image

องค์กรสาธารณสุขก้าวหน้าบูรณาการภาคี ชาวนาดีมีสุข

Urbanus Statistics

0
Emissions Reduction
0
Inhabitants
0
Successful Programs
0
Investments

Urbanus City Partners

Amsterdam
Tokyo
Barcelona
Berlin
Cape-Town
London

MOPH

M : Mastery  เป็นนายตนเอง หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
O : Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P : People centered ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
H : Humility อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ติดต่อเรา

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 037289078