สถานบริการสุขภาพ

สถานบริการสุขภาพ สถานบริการสุขภาพอำเภอนาดี ประกอบไปด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 15 แห่ง ได้แก่
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสะตือ
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนศรี
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพานหิน
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโพธิ์
5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำพันตา
6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาขาด
7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตาหมื่น
8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับลาน
9. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะแบก
10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านตะกั่ว
11. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน กม.80
12. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุสูง
13. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกระจง
14. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินเทิน
15. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังรี

โครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดี ดำเนินการภายใต้โครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ได้กำกับดูแลตนเองที่ดีครอบคลุม 4 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ด้านการเงินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและด้านธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ยังมีระบบการกำกับในระดับสูงขึ้นไป เช่น อำเภอนาดี, เขตสุขภาพที่ 6, คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ(ค.ต.ป.), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ค.ต.ง.)

 Police Statistics

พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่๔)พ.ศ. ๒๕๔๓รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ข้อ๒๑สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

(๒) ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ

(๓) กำกับดูแลประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายมีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

(๔) ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง

(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขศึกษาและการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

Who Are We?

Rick Dixon
Rick DixonMayor
Mark Crowley
Mark CrowleyCity Council
Kit Snow
Kit SnowController
Sasha Gurira
Sasha GuriraPublic Advocate

Urbanus Partners

Amsterdam
Tokyo
Barcelona
Berlin
Cape-Town
London

MOPH

M : Mastery  เป็นนายตนเอง หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
O : Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P : People centered ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
H : Humility อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ติดต่อเรา

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 037289078