MOPH Integrity and Transparency Assessment :
MOPH ITA ปีงบประมาณ 2565

2

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

MOIT2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่เว็บไซด์ของหน่วยงาน

MOIT2-1.1 ข้อมูลผู้บริหาร

MOIT2-1.2 นโยบายของบริหาร

MOIT2-1.3 โครงสร้างบริหารงาน สสอ.เมืองปราจีนบุรี

MOIT2-1.4 หน้าที่และอำนาจของ สสอ.เมืองปราจีนบุรี

MOIT2-1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

MOIT2-1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์

MOIT2-1.7 ข้อมูลติดต่อ สสอ.เมืองปราจีนบุรี

MOIT2-1.8 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

MOIT2-2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

MOIT2-3. พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม

MOIT2-4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

MOIT2-5. ข้อกำหนดว่าด้วยจริยธรรมข้าราชการ

MOIT2-6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม

MOIT2-7. ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยโดยรวม

MOIT2-8. นโยบายและยุทธศาสตร์ สสอ.เมืองปราจีนบุรี

MOIT2-9. แผนปฏิบัติการ สสอ.เมืองปราจีนบุรี ปี 2565

MOIT2-10.1 แผนปฏิบัติการใช้งบประมาณ สสอ.เมืองปราจีนบุรี ปี 2565

MOIT2-10.2 รายงานผลการใช้งบประมาณตามแผน ปี 2565

MOIT2-11. คู่มือปฏิบัติการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

MOIT2-12. คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ

MOIT2-13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและสนับสนุนของ สสอ.เมืองปราจีนบุรี

MOIT2-14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ

MOIT2-15. รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป

MOIT2-16. รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

MOIT2-17.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

MOIT2-17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2565

MOIT2-17.3 ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

MOIT2-17.4 ประกาศ สป.สธ.ตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้าง

MOIT-17.5 แบบสรุป สขร.1 ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 64)

4

MOIT 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT4-1.1 หนังสือบันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

MOIT4-1.1 หนังสือบันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร ไตรมาส 4

MOIT4-1.1.1 หนังสือบันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร ไตรมาส 2

MOIT4-1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน

MOIT4-1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ไตรมาส 4

MOIT4-1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

MOIT4-1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ไตรมาส 4

MOIT4-1.4 คำสั่งมอบหมายปิดหรือปลดประกาศ

MOIT4-1.4 คำสั่งมอบหมายปิดหรือปลดประกาศ ไตรมาส 4

MOIT4-1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT4-1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 4

MOIT4-2.1 หนังสือบันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

MOIT4-2.1 หนังสือบันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร ไตรมาส 4

MOIT4-2.2.1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน (ต.ค. - ธ.ค. 65) ไตรมาส 1

MOIT4-2.2.1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน (ม.ค. - มี.ค. 65) ไตรมาส 2

MOIT4-2.2.1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน (ก.ค. - ก.ย. 65) ไตรมาส 4

MOIT4-2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่เว็บไซด์ของหน่วยงาน

MOIT4-2.3.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่เว็บไซด์ของหน่วยงาน ไตรมาส 2

MOIT4-2.3.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่เว็บไซด์ของหน่วยงาน ไตรมาส 4

MOIT4-3.1 หนังสือบันทึกข้อความแจ้งเวียน

MOIT4-3.1 หนังสือบันทึกข้อความแจ้งเวียน ไตรมาส 4

MOIT4-3.2 ประกาศสป.สธ.ตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้าง

MOIT4-3.2 ประกาศสป.สธ.ตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4

MOIT4-3.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่เว็บไซด์ของหน่วยงาน

MOIT4-3.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่เว็บไซด์ของหน่วยงาน ไตรมาส 4

5

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT5-1 หนังสือบันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

MOIT5-1.1 หนังสือบันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร ไตรมาส 2

MOIT5-2 แบบสรุป สขร.1 ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 64)

MOIT5-2 แบบสรุป สขร.1 ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 65)

MOIT5-3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่เว็บไซด์ของหน่วยงาน

MOIT5-3.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่เว็บไซด์ของหน่วยงาน ไตรมาส 2

MOIT5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่เว็บไซด์ของหน่วยงาน ไตรมาส 1

MOIT5 สขร.1 ตุลาคม 2564 ไตรมาส 1

MOIT5 สขร.1 พฤศจิกายน 2564 ไตรมาส 1

MOIT5 สขร.1 ธันวาคม 2564 ไตรมาส 1

MOIT5 หนังสือบันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร ไตรมาส 1

MOIT5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่เว็บไซด์ของหน่วยงาน ไตรมาส 2

MOIT5 สขร.1 มกราคม 2565 ไตรมาส 2

MOIT5 สขร.1 กุมภาพันธ์ 2565 ไตรมาส 2

MOIT5 สขร.1 มีนาคม 2565 ไตรมาส 2

MOIT5 หนังสือบันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร ไตรมาส 2

MOIT5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่เว็บไซด์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3

MOIT5 สขร.1 เมษายน 2565 ไตรมาส 3

MOIT5 สขร.1 พฤษภาคม 2565 ไตรมาส 3

MOIT5 สขร.1 มิถุนายน 2565 ไตรมาส 3

MOIT5 หนังสือบันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร ไตรมาส 3

MOIT5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่เว็บไซด์ของหน่วยงาน ไตรมาส 4

MOIT5 สขร.1 กรกฎาคม 2565 ไตรมาส 4

MOIT5 สขร.1 สิงหาคม 2565 ไตรมาส 4

MOIT5 สขร.1 กันยายน 2565 ไตรมาส 4

MOIT5 หนังสือบันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร ไตรมาส 4

8

MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT8-ไตรมาส 2 (1) หนังสือบันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

MOIT8-ไตรมาส 2 (2) ประกาศรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

MOIT8-ไตรมาส 2 (3) หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลปฏิบัติราชการ

MOIT8-ไตรมาส 2 (4) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่เว็บไซด์ของหน่วยงาน

MOIT8-ไตรมาส 3 (1) หนังสือบันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

MOIT8-ไตรมาส 3 (2) ประกาศรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

MOIT8-ไตรมาส 3 (3) อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

MOIT8-ไตรมาส 3 (4) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่เว็บไซด์ของหน่วยงาน

MOIT8-ไตรมาส 4 (1) หนังสือบันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

MOIT8-ไตรมาส 4 (2) ประกาศรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

MOIT8-ไตรมาส 4 (3) หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลปฏิบัติราชการ

MOIT8-ไตรมาส 4 (4) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่เว็บไซด์ของหน่วยงาน

9

MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย

12

MOIT 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

MOIT12-1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินกิจกรรม

MOIT12-1.2 โครงการและกิจกรรมอำเภอเมืองปราจีนบุรี

MOIT12-2 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

MOIT12-3 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการร่วมดำเนินการ

MOIT12-4 รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม

MOIT12-5 ภาพกิจกรรมโครงการ 29 ธ.ค. 2564 ณ หอประชุมอำเภอเมืองปราจีนบุรี

MOIT12-6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

MOIT12-7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่เว็บไซด์ของหน่วยงาน

14

MOIT 14 หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

15

MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

16

MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

17

MOIT 17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

18

MOIT 18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจาปีของหน่วยงาน

19

MOIT 19 หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

20

MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

21

MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

22

MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจานงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

23

MOIT 23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน