ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรี

ที่ตั้ง

อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองปราจีนบุรี ชั้น 1
          ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง
          อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000

โทรศัพท์/แฟกซ์

0-3721-4582

แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน

Image

Contact Us

ขอบคุณที่ส่งข้อมูลติดต่อเรา

Image

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข องค์กรสาธารณสุขมีคุณภาพคู่คุณธรรม

mayor's signature

MOPH

M : Mastery  เป็นนายตนเอง หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
O : Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P : People centered ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
H : Humility อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ติดต่อเรา

e - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 037-214-582

ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000