สวัสดิการของสมาชิก

สวัสดิการของสมาชิ

1.กรณีประสบภัยต่างๆ จนได้รับอันตรายที่ได้รับการสงเคราะห์ รายละไม่เกิน 10,000 บาท

   1.1 มือ 1 ข้าง ตั้งแต่ข้อมือ จ่าย 10,000 บาท

   1.2 เท้า 1 ข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า 10,000 บาท

   1.3 ตา 1 ข้าง จ่าย 10,000 บาท

   1.4 สูญเสียตามช้อ 1.1 - 1.3 ทั้ง 2 ข้าง หรือสูญเสียตามช้อ 1.1 - 1.3 รวม 2 อย่าง

         ให้จ่าย 20,000 บาท

2.กรณีสมาชิกถึงแก่กกรรม จ่ายเงินช่วยเหลือค่าทำศพ ดังนี้

   2.1 เป็นสมาชิก น้อยกว่า 3 เดือน จ่าย 1,000 บาท

   2.2 เป็นสมาชิก 3 เดือน - 2 ปี     จ่าย 3,000 บาท 

   2.3 เป็นสมาชิก 2 - 5 ปี   จ่าย 5,000 บาท

   2.4 เป็นสมาชิก 5 - 10 ปี จ่าย 10,000 บาท

   2.5 เป็นสมาชิก 10 - 15 ปี จ่าย 15,000 บาท

   2.6 เป็นสมาชิก 15 - 20 ปี จ่าย 20,000 บาท

   2.7 เป็นสมาชิก 20 - 25 ปี จ่าย 25,000 บาท

   2.8 เป็นสมาชิก 25 - 30 ปี จ่าย 30,000 บาท

3.สวัสดิการอื่นๆ

   3.1 รับขวัญมมายาทใหม่ จ่าย 1,000 บาท

   3.2 มงคลสมรส จ่าย 1,000 บาท

   3.3 อุปสมบท จ่าย 1,000 บาท

   3.4 กรณีเยี่ยมไข้

        3.4.1 เป็นสมาชิกนอนโรงพยาบาล จ่าย 1,000 บาท

        3.4.2 เป็นบุคคลในครอบครัวของสมาชิก ได้แก่ บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร จ่าย 1,000 บาท

        ในกรณีเยี่ยมไข้สามารถเบิกได้ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง

   3.5 กรณีจ่ายค่าพวงหรีดงานศพ เป็นสามชิกและบุคคลในครอบครัว จ่าย 500 บาท และ

         กรณีเป็นเจ้า๓าพงานศพด้วย จ่ายร่วมกับพวงหรีด รวม 2,000 บาทต่อครั้ง

   3.6 กรณีเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ หรือจากฝีมือมนุษย์

        3.6.1 อุทกภัย ไม่เกินรายละ 2,000 บาท

        3.6.2 อัคคีภัย ไม่เกินรายละ 2,000 บาท

        3.6.3 วาตภัย ไม่เกินรายละ 2,000 บาท

        ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นรายๆไป

   3.7 บำเหน็จสมาชิกเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ สหกรณ์จ่ายเงินทุนให้

        3.7.1 เป็นสมาชิก 5 - 10 ปี (เต็ม) จ่าย 5,000 บาท

        3.7.2 เป็นสมาชิก 10 - 15 ปี (เต็ม) จ่าย 7,000 บาท

        3.7.3 เป็นสมาชิก 15 - 20 ปี (เต็ม) จ่าย 9,000 บาท

        3.7.4 เป็นสมาชิก 20 - 30 ปี (เต็ม) จ่าย 12,000 บาท

        3.7.5 เป็นสมาชิก 30 ปีขึ้นไป จ่าย 15,000 บาท

        ทั้งนี้ให้สมาชิกหรือทายาทที่พึ่งได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ แจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการ

ดำเนินการทราบ เพื่อขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ประเภทต่างๆ โดยให้แนบหลักฐานยื่นต่อ คณะ

กรรมการดำเนินการ ภายใน 90 วัน (รายละเอียดการแนบหลักฐานแต่ละประเภทสวัสดิการ ขอให้สมาชิกติดต่อสอบถามโดยตรงจากสหกรณ์)


พิมพ์