ประวัติสหกรณ์

   สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2536 มีสมาชิกร่วมก่อตั้งจำนวน 394 คน มีทุนเรือนหุ้นเมื่อแรกเข้าหุ้น รวมค่าธรรมเนียม 113,010 บาท ซึ่งประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ คือ นายวิเชียร กันหารี สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศในขณะนั้น และเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2536 คณะกรรมการดำเนินการโดย นายบพิธ บัวมูล ผอ.สว.บส. ในขณะนั้นเป็นประธานกรรมการคนแรก ได้เรียกประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก หลังจากสหกรณ์ได้รับการจดทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่26 กรกฎาคม 2536 ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรีและได้ดำเนินกิจการมาถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

“เป็นสหกรณ์ที่มั่นคงทางการเงิน บริหารจัดการเป็นเลิศ

ตามหลักธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและสังคม”