เงินปันผล

1. เงินปันผล  ตามส่วนทุนเรือนหุ้นกับระยะเวลาในอัตราที่ไม่เกินกว่ากฎหหมายกำหนด

2. เงินเฉลี่ยคืน เฉพาะสมาชิกที่กู้เงินและไม่เคยผิดนัดการชำระหนี้

3. ดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากประจำ

 

 

 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

ผู้สมัครเข้าเป้นสมาชิก จะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 100 บาท

 

 

ปันผลและการเฉลี่ยคืน
ปี ดอกเบี้ยเงินกู้ ปันผล เฉลี่ยคืน
2561 7 , 5.5 , 5.75 5.75 5.95
2560 7 , 5.5 , 5.75 6.00 5.25
2559 7 , 5.5 , 5.75 6.00 5.25
2558 7 , 5.5 , 5.75 6.00 5.35
2557 7 , 5.5 , 5.75 6.10 5.5
2556 7 , 5.5 , 5.75 6.2 6.5
2555 7 , 5.5 , 5.75 5.60 6.70
2554 7 , 5.5 , 5.75 5.60 6.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราปันผลและเฉลี่ยคืน
ปี ปันผล (%) เฉลี่ยคืน (%)
2561 5.75 5.95
2560 6.00 5.25
2559 6.00 5.25
2558 6.00 5.35
2557 6.10 5.50
2556 6.20 6.50
2555 5.60 6.70
2554 5.60 6.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


พิมพ์