เงินฝาก

เงินรับฝากออมทรัพย์

 1. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 /ปี 
 2. เปิดบัญชีครั้งแรก 100 บาท
 3. คำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินฝากคงเหลือ และคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์
 4. คิดดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ( 31 ธันวาคม)
 5. สมุดเงินรับฝากสูญหาย เสียค่าธรรมเนียมเล่มละ 30 บาท

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

 1. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00/ปี 
 2. เปิดบัญชีครั้งแรก 100,000 บาท
 3. คำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินฝากคงเหลือ และคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
 4. คิดดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ( 30 มิถุนายน,31 ธันวาคม)
 5. สมุดเงินรับฝากสูญหาย เสียค่าธรรมเนียมเล่มละ 30 บาท

เงินรับฝากออมทรัพย์สินทวีสุข

 1. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 /ปี 
 2. วงเงินเปิดบัญชีไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
 3. ฝากติดต่อกันทุกเดือนละเท่าๆกัน เท่ากับเปิดบัญชีครั้งแรก เป็นระยะเวลา 24 เดือน 
 4. คำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินฝากคงเหลือ และคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชี
 5. คิดดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ( 30 มิถุนายน,31 ธันวาคม)
 6. สมุดเงินรับฝากสูญหาย เสียค่าธรรมเนียมเล่มละ 30 บาท

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณสบาย

 1. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 /ปี 
 2. วงเงินเปิดบัญชีไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 3. ฝากติดต่อกันทุกเดือนละเท่าๆกัน จนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
 4. คิดดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ( 31 ธันวาคม)
 5. สมุดเงินรับฝากสูญหาย เสียค่าธรรมเนียมเล่มละ 30 บาท

เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณสุข

 1. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 /ปี 
 2. คำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินฝากคงเหลือ และคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินรับฝาก
 3. รับฝากเฉพาะเงินที่ได้รับจากเงินบำเหน็จ เงินชดเชย เงินกบข. หรือเงินที่สมาชิกได้รับตามโครงการเกษียณก่อนกำหนด
 4. คิดดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ( 30 มิถุนายน,31 ธันวาคม)
 5. สมุดเงินรับฝากสูญหาย เสียค่าธรรมเนียมเล่มละ 30 บาท

 รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับบริการของสหกรณ์


พิมพ์