MOIT2.1.1.7 ข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน ประกอบด้วย 1) ที่อยู่หน่วยงาน 2) หมายเลขโทรศัพท์ 3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน 4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน 5) แผนที่ที่ตั้งของหน่วยงาน


พิมพ์