วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีมโหสถ และโรงพยาบาลศรีมโหสถ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายวัยรุ่น ในโรงเรียนมัธยม โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีมโหสถ และโรงพยาบาลศรีมโหสถ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายวัยรุ่น ในโรงเรียนมัธยม โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ทั้งนี้นายสุมิตร เหรียญอารีย์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกปีบ ได้ให้เกียรติในการเปิดที่ประชุมฯ และโรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ ให้เกียรติสถานที่จัดการประชุมฯ และผู้เข้าร่วมประชุมนักเรียนมัธยมปีที่ 1-3

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายวัยรุ่นในครั้งนี้ มีจัดประสงค์ในการดำเนินงานให้บรรลุจุดประสงค์ดังนี้

 

1. ด้านยาเสพติด

ทั้งในอดีตและปัจจุบันยาเสพติดเป็นเรื่องใกล้ตัววัยรุ่นมาก ปัจจัยที่ทำให้วัยรุ่นหันไปเสพยาเสพติดหลักๆ คือปัญหาในครอบครัวและเพื่อนชักจูง การประชุมฯครั้งนี้เพื่อให้วัยรุ่นเล็งเห็นโทษของยาเสพติด และผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาภายหลังเสพสารเสพติด

 

2. ด้านสุขศึกษา เพศศึกษา การป้องกันโรคและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

วัยรุ่นปัจจุบันมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และจากการติดตามข่าวในสื่อต่างๆจะพบว่า มีการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นก่อนอายุ 20 ปี จำนวนมาก พบปัญหาการทำแท้งและโรคที่ติดมากับการมีเพศสัมพันธ์หลายโรค เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว จึงมีการเน้นความสำคัญ พร้อมมีการทำกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจ เพื่อสร้างความสนุกและสอดแทรกความรู้

 

3. ด้านอุบัติเหตุ

ประเทศไทยมีพบอัตราการการเสียชีวิต และพิการการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์สูงมากขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความคึกคะนอง การดื่มสุรามึนเมา เป็นต้น และยังพบอุบัติเหตุด้านอื่นๆ เช่นการจมน้ำ เป็นต้น จึงได้บรรยายการป้องกัน และลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นเพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจถึงชีวิต

 

4.ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 3อ.2ส. และพฤติกรรมที่พึงประสงค์

โดยมีรายละเอียดดังนี้

3 อ.

1 อ. แรก อาหาร >>> ต้องทานให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสชาติ หวาน เค็ม มัน จนเกินไป

2 อ ที่สอง อารมณ์ >>> รู้สึกผ่อนคลาย จากอารมณ์ความเครียด พักผ่อนให้เพียงพอ

3 อ. ที่สาม ออกกำลังกาย >>> เคลื่อนไหวร่างกาย อย่างน้อย วันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน

 

2 ส.

1. ส. แรก >>> ไม่!! สูบบุหรี่

2. ส. ที่สอง >>> ไม่!! ไม่ดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

 

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

037-276-414


พิมพ์  

City of Urbanus

M : Mastery  เป็นนายตนเอง หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
O : Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P : People centered ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
H : Humility อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

037276414