วันที่ 5 สิงหาคม 2565 โรงพยาบาลศรีมโหสถ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกพนมดี ลงพื้นที่โครงการเอาเข็มไปหาแขน บริษัท เอส. อาร์. ไทร์ จำกัด โดยดำเนินการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-2019 ประเภท Pfizer จำนวน 70 คน

 


พิมพ์  

City of Urbanus

M : Mastery  เป็นนายตนเอง หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
O : Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P : People centered ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
H : Humility อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

037276414