ประวัติสหกรณ์

 

  • ประวัติสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2536

โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือข้าราชการที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องการเงิน ซึ่งข้าราชการที่มีรายได้ต่ำ แต่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวสูง

ทำให้บางครั้งต้องกู้หนี้ยืมสินจากบรรดานายทุนเงินกู้ โดยยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมากอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง

จากมูลเหตุนี้ทำให้ผู้บริหารงานของสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปราจีนบุรี จำกัด(สอ.สสจ.ปจ.) ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของ

เหล่าบรรดาข้าราชการ

ชั้นผู้น้อยที่ต้องรับภาระต่อชีวิตครอบครัวอย่างน่าเห็นใจ จึงได้พยายามคิดหาแนวทางช่วยเหลือ ซึ่งได้เล็งเห็นว่าการจัดตั้ง “สหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น

เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยเหลือให้ข้าราชการได้เกื้อกูลกันในหมู่บรรดาสมาชิก อย่างทั่วถึง เกิดความเป็นธรรมและเป็นการฝึกฝนให้มวลสมาชิกได้รู้จักช่วยเหลือตนเอง

และช่วยผู้อื่นที่มีความเดือดร้อนมากกว่า

ระบบของสหกรณ์จะชักนำให้บรรดาข้าราชการเกิดความสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจในหมู่คณะ อันจะเป็นผลดีสะท้อนให้เกิดความเจริญก้าวหน้า

ในกิจการงานของสาธารณสุขสืบต่อไปด้วย

 หลักการสหกรณ์

           หลักการสหกรณ์ คือแนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งประกอบด้วยหลักการที่สำคัญรวม 7 ประการ ดังนี้

หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง (Voluntary and pen Membership)

หลักการที่ 2 การควบคุมด้วยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control)

หลักการที่ 3 การมีส่วนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic Participation)

หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ (Autonomy and Independence)

หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ (Education , Training and Information)

หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives)

หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community)

 

 

สินทรัพย์สหกรณ์พิมพ์