สิทธิของสมาชิก

1. เป็นเจ้าของกิจการ มีอำนาจกระทำการใดๆ ตามกฏหมายของสหกรณ์ หรือระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์

2. ออกเสียงในที่ประชุมใหญ่เท่าเทียมกัน หนึ่งคนต่อหนึ่งเสียง จะมอบให้ผู้อื่นออกเสียงแทนไม่ได้ เป็นไปตามที่กำหนด

3. การถือหุ้นของสหกรณ์ 

4. การฝากเงิกับสหกรณ์       }  เป็นไปตามที่กำหนด

5. การกู้เงินจากสหกรณ์ 

6. การรับเลือกตั้งเป้นกรรมการดำเนินการสหกรณ์

7. การขอดูรายงานการประชุมต่างๆ

8. รับการสงเคราะห์กรณีต่างๆ ตามระเบียบของสหกรณ์ เช่น การเยี่ยมไข้ การคลอดบุตร การลาบวช การเสียชีวิต เป็นต้น      


พิมพ์