หน้าที่ของสมาชิก

1. เข้าร่วมประชุมใหญ่ เสนอความคิดเห็น ซักถามข้อข้องใจต่างๆ

2. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติของสหกรณ์

3. เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการประจำปี

4. ใช้บริการต่างๆ ของสหกรณ์รวมทังชักชวนเพื่อนสมาชิกมาร่วมใช้บริการด้วย

5. ลงทุนซื้อหุ้นสหกรณ์เป็นรายเดือน หรือซื้อหุ้นเพิ่มเป็นครั้งคราวก็ได้

6. ติดตามผลการดำเนินงาน ของสหกรณ์โดยสม่ำเสมอ

7. ช่วยชี้แจงประชาสัมพันธ์งานของสหกรณ์แก่บุคคลภายนอก

8. สมาชิกมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล สัญชาติ ที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือ ภายใน 15 วัน นับแต่วันไดรับอนุญาต

9. สมาชิกที่ย้าย โอน หรือออกจากราชการ งานประจำโดยไม่มมีความผิดไม่จำเป้้นต้องลาออกจากสหกรณ์โดยจะส่งค่าหุ้นรายเดือนต่อไป

10. การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน ให้สำนักงานเบิกเงือนเดือนหักจาดเงือนเดือนของสมาชิกส่งให้สหกรณ์ในวันสิ้นเดือน หรือ วันรุ่งขึ้น หากไม่สมารถหัก ณ ที่จ่ายเงือนเดือนให้เป้นหน้าที่ของสมาชิกผู้นัันต้องส่งเงินให้สมาชิกโดยเร็วที่สุด

11. สมาชิกที่ขาดส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นหรือดอกเบี้ยนในปีใดมิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น


พิมพ์