สถานการณ์โควิด 19

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบสารสนเทศ

HDC Service

HDC Service

ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ
HDC Prachinburi

HDC Prachinburi

ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ
eSarabun

eSarabun


ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
E-mail

E-mail

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
ระบบจองห้องประชุม

ระบบจองห้องประชุม

 
ระบบจองห้องประชุม
e-Conference

e-Conference


การประชุมทางไกล
GFMIS

GFMIS

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
Thai Government Procurement

Thai Government Procurement

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี

นายอดุลย์  การงาน
นายอดุลย์ การงานโทร. 0657170021
         ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถปรับ
   เปลี่ยนทัศนคติทางด้านสุขภาพได้
2. มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่มี
   ประสิทธิภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้
   และพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. มีการบริหารจัดการงานสาธารณสุข
   แบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพและ
   ประสิทธิผลเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะ
4. ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็ง มีส่วน
   ร่วมในการจัดการและดูแลสุขภาพ
   อย่างต่อเนื่อง
5. มีระบบบริการสุขภาพที่พึงประสงค์ได้
   มาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
   เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

ปณิธานของเรา

วิสัยทัศน์
องค์กรสาธารณสุขก้าวหน้า บูรณาการภาคี ชาวกบินทร์บุรีมีสุข

สถิติสุขภาพประชาชนอำเภอกบินทร์บุรี ปีงบประมาณ 2564

0
ประชากร
0
อสม.
0
ความดันโลหิตสูงรายใหม่
0
เบาหวานรายใหม่

Corporate Latest News