EB7(2) บันทึกข้อความลงนามประกาศ และประกาศมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ


พิมพ์