การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
MOPH Integrity and Transparency Assessment 2023

1

MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT1-1--บันทึกข้อความลงนามประกาศฯ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT1-2-- ประกาศฯ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564 สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข

MOIT1-3-- วิธีการและขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสจ.ปราจีนบุรี

MOIT1-4-- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT1-5-- บันทึกการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT1-6--รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

2

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

MOIT2-

3

MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT3-1-รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

4

MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT4 1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ

MOIT4 1.2 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2566

MOIT4 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (พย.65)

MOIT4 1.4 คำสั่งที่ 53 /2563 มอบหมายปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

MOIT4 1.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

MOIT4 2.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ

MOIT4 2.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

รายงานผลการดำเนินการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2565

รายงานผลการดำเนินการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565

MOIT4 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่

MOIT4 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

MOIT4 3.2 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สธ 0217 ว 3001 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560

MOIT4 3.2 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

MOIT4 3.2  การเผยแพร่หลักฐานเกี่ยวกับการป้องกันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอสัญญา

MOIT4 3.3-รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติประกาศขึ้นเว็บไซต์ เดือนมีนาคม 2566

MOIT4-4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาส 3)

5

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT5 การเผยแพร่ข้อมูลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ รายเดือน ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2566

7

MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT7-1-ประกาศรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่นและดีมาก ประกาศร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ถึง 30 ก.ย. 2565

MOIT7-2 รายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก (1 เมย.66)

MOIT7-3 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง อัตราร้อยละชองฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (1 เมย.66)

MOIT7-4 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (1 เมย.66)

8

MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

MOIT8-1-รายงานผลการอนุมัติจัดอบรมดำเนินการจัดการอบรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง พัฒนาให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT8-2-รายงานผลการดำเนินการจัดการอบรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง พัฒนาให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT8-3-ขออนุมัติจัดอบรม การดำเนินการจัดการอบรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง พัฒนาให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

MOIT8-4โครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมฯ

MOIT8-5-รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมฯ

MOIT8-6-ภาพกิจกรรมการอบรมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมฯ

MOIT8-7 จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 3 และ 4

MOIT8-8 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนุบรี

11

MOIT 11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

ครั้งที่ 1/2566 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด (พชจ.) ครั้งที่ 1/2566

ครั้งที่ 2/2566 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด (พชจ.) ครั้งที่ 2/2566

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนฯ พชอ.>> การมีมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

13

MOIT 13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565- 2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

MOIT13 ประเมินการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ

14

MOIT 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

MOIT14-1-ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน (แบบฟอร์มการยืมพัสดุ)

15

MOIT 15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT15-1-แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สสจ.ปจ. ปีงปม.พ.ศ.2566

MOIT15-2-แผนส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

16

MOIT 16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT16-1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ (รอบ 6 เดือน) ปีงปม.2566 รอบที่ 1 (2)

MOIT16-2- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สสจ.ปจ. ปีงปม.พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตค.65-มีค66)

MOIT16-3-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ ปีงปม.2566 รอบ 12 เดือน (1ตค66-31สค66)

MOIT16-4-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 11 เดือน (ตค.65-สค66)

18

MOIT 18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

MOIT18-มาตรการป้องกันการรับสินบน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนุบรี

19

MOIT 19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT19-1-รายการการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (รอบ 6 เดือน) ปีงปม.2566 รอบที่ 1

MOIT19-2-รายการการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (รอบ 12 เดือน) ปีงปม.2566 รอบที่ 2

20

MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565

MOIT20-1 จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 3 และ 4

MOIT20-2 การอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนุบรี 2566

21

MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน

MOIT21-1--ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชน

22

MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

MOIT22-1 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

MOIT22-2--รายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กระทรวงสาธารณสุข ปีงปม.2565

สถิติผู้เข้าชม

3661611
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
159
3197
16697
75007
105472
3661611

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคติดต่อ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตฯ
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ทันตสาธารณสุข
นิติการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารทั่วไป

และหน่วยงานภายใน

ประกันสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอานามัย
สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ
สหกรณ์ออมทรัพย์

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

037 211 626

037 211 124

104 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
  (เลขเสียภาษี 0994000261438)