Integrity and Transparency Assessment - ITA ปีงบประมาณ 2564

1

EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB1(1) บันทึกข้อความลงนามประกาศฯ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB1(2) ประกาศ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562

EB1(3) กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (วิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

EB1(4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (แจ้งเวียนกลุ่มงาน)

EB1(5) รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB2(10) คู่มือการปฏิบัติการ 5 กลุ่มงาน สสจ ปราจีนบุรี

3

EB 3 หน่วยงานมีการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

EB3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4

EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

EB4(1) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

EB4(2) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

EB4(3) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

EB4(4) หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

EB4(5) คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

EB4(6) หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

EB4(7) แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

EB4(8) หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สธ 0217 ว 3001 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560

EB4(9) ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 (วงเงินเกิน 100,000 บาท)

EB4(10) ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)

EB4 การเผยแพร่หลักฐานเกี่ยวกับการป้องกันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอสัญญา

8

EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผล การปฎิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

EB8(1) บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

EB8(2) ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (1 ต.ค. 63)

EB8(3) หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ บนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

12

EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาศให้มีส่วนได้เสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน

13

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB13(1) ประกาศ เรื่องการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2564

EB13(2) ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

EB13(3) หนังสือแจ้งเวียนประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

EB13(4) การป้องกันการรับสินบน

EB13 มาตรการป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

EB13-kpi5 การรายงานการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบฯ

แนวทางปฏิบัติตามเกฑณ์จริยธรรมการจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

15

EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฎิบัติในหน่วยงาน

EB15-ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน (แบบฟอร์มการยืมพัสดุ)

19

EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

20

EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ และการวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

EB20-kpi8 การรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานฯ

21

EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

22

EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"

23

EB 23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG"

สถิติผู้เข้าชม

3273271
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1492
2221
18884
75148
80235
3273271

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคติดต่อ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตฯ
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ทันตสาธารณสุข
นิติการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารทั่วไป

และหน่วยงานภายใน

ประกันสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอานามัย
สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ
สหกรณ์ออมทรัพย์

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

037 211 626

037 211 124

104 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
  (เลขเสียภาษี 0994000261438)