คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 2167/2564 ลว. 2 สิงหาคม 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด)

คำสั่ง โควิด-19 ฮิต: 919

พิมพ์